Umowa jest podstawowym dokumentem używanym w obrocie gospodarczym przez przedsiębiorców, którzy – w zależności od branży – zawierają umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło (np. montażowe), umowy najmu lub dzierżawy, umowy kredytowe, pożyczki, leasingu, umowy świadczenia usług (np. serwisowych, doradczych, outsourcingowych), umowy agencyjne, umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, umowy franczyzy, umowy sprzedaży czy dostawy towaru, regulaminy (pracy, sklepu internetowego), ramowe umowy współpracy, a także umowy w zakresie prawa autorskiego i praw do utworu, umowy poręczenia. Są to jedynie przykłady. Także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zawierają różnego rodzaju umowy dnia codziennego – np. umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy pożyczki, umowy darowizny.

W dobie Internetu wzory poszczególnych umów są dostępne online, dlatego wiele osób z nich chętnie korzysta. Niemniej umowy te zawierają jedynie podstawowe klauzule, niekoniecznie chroniące stronę, która umowę pobrała z sieci, ponadto wiele zapisów może być zbędnych czy co gorsza, niewykonalnych czy nawet niekorzystnych, albowiem nie są one zindywidualizowane co do konkretnej sytuacji.

Odpowiednio sporządzone umowy – bez względu na ich rodzaj czy przedmiot – powinny być jednoznaczne i w sposób kompleksowy określać prawa i obowiązki stron na potrzeby konkretnego stanu faktycznego. Tylko zapisy jednoznaczne, zindywidualizowane co do konkretnego klienta i jego potrzeb oraz sytuacji faktycznej, a także odpowiednio dobrane, zapewnią wykonanie umowy zgodnie z wolą stron. Umowa, której zapisów nie można wyegzekwować na drodze sądowej, albowiem użyto sformułowań niejasnych czy niestanowczych, będzie jedynie deklaracją stron i niewiele wartą kartką papieru.

Zadaniem adwokata jest przygotowanie umowy, która zabezpieczy możliwie maksymalnie interes strony, którą adwokat reprezentuje. Tylko doświadczony w prawie kontraktowym (prawie umów) adwokat, który stworzył lub zaopiniował setki projektów umów, odpowiednio sformułuje zapisy umowne, tak by jego klient – mógł bez większych przeszkód dochodzić swoich praw i obowiązków drugiej strony wynikających z umowy.

Podczas swojej dotychczasowej praktyki, także w trakcie odbywanej aplikacji adwokackiej, zajmowałem się w dużej mierze właśnie umowami gospodarczymi (tj. zawieranymi pomiędzy przedsiębiorcami) oraz cywilnymi (zawieranymi pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nie w celach gospodarczych), w tym konsumenckimi (zawieranymi pomiędzy przedsiębiorcą a osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej), opiniując i sporządzając projekty kontraktów. Prawo umów jest zatem jedną z moich kilku najważniejszych specjalizacji.

Kancelaria adwokata Romualda Kędzierskiego zaprasza zatem Państwa do współpracy w zakresie sporządzania lub opiniowania m.in.:

 1. umów sprzedaży, dostawy, darowizny,

 2. umów najmu, dzierżawy czy leasingu,

 3. umów o dzieło czy o roboty budowlane,

 4. umów zlecenia czy świadczenia usług, w tym umów agencyjnych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

 5. wszelakiego rodzaju umów nienazwanych – w tym umów outsourcingowych, serwisowych, faktoringowych, franczyzy,

 6. umów ubezpieczenia,

 7. umów przewozowych, w tym transportowych i spedycyjnych,

 8. umów poręczenia czy cesji wierzytelności,

 9. umów i deklaracji wekslowych,

 10. umów z obszaru prawa autorskiego, w tym praw autorskich majątkowych i osobistych do utworu,

 11. umowy spółki cywilnej,

 12. umów i projektów statutów spółek prawa handlowego,

 13. regulaminów, w tym regulaminu pracy, wynagrodzenia, regulaminu sklepu internetowego czy świadczenia usług drogą elektroniczną,

 14. różnego rodzaju oświadczeń m.in. o odstąpieniu od umowy czy jej wypowiedzeniu, rozłożeniu świadczenia na raty, zwolnienia z długu,

 15. różnego rodzaju porozumień stron zarówno w fazie przed zawarciem umowy (np. list intencyjny), jak i w trakcie jej zawierania, a także umów więcej niż dwustronnych – np. umowy konsorcjum.

Powyższe umowy stanowią jedynie przykłady najbardziej popularnych oraz tych umów, które miałem okazję już wielokrotnie konstruować oraz opiniować i które z przyjemnością dla Państwa skonstruuję.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących usług prawnych w zakresie prawa umów, skontaktuj się z adwokatem Romualdem Kędzierskim pod numerem tel.:  575-572-003  lub pod adresem e-mail: adwokat.romualdkedzierski@gmail.com

Facebook
Facebook
LinkedIn